توضیحات

غرفه شرکت ثمین دارو ایرانیان
Samin Darou Company
نمایشگاه صنعت دارو سازی فارمکس