توضیحات

غرفه شرکت تهیه و تولید فلزات نادر رفسنجان (RRMPP)

Rafsanjan Rare Material preparation and production